Svaz zpracovatelského průmyslu

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Svaz zpracovatelského průmyslu jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Svaz zpracovatelského průmyslu.

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je Svaz zpracovatelského průmyslu, IČ: 26569329, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 13785 . Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na email: svaz@svaz.eu

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:
  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;
  • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon,      emailová adresa;
  • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,      obrazový záznam

3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu:

 - Vámi uděleného souhlasu
 - plnění smlouvy a poskytování služeb;
 - zajištění provozních činností;
 - účetní a daňové účely;
 - splnění právní povinnosti;
 - přímého marketingu;
 - ochrana majetku a osob.

4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb, a to i v rámci marketingu.

5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

6. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb.

7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. V případě projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie je to po dobu 10 let od roku následujícího po roce ukončení projektu.

8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete vnést námitku, požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

9. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na náš můžete obracet na adresu: Svaz zpracovatelského průmyslu, Smetanova 767, 760 01 Zlín.